GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Các loại câu đảo ngữ trong tiếng anh

1. Đảo ngữ với NO và NOT

No+ N + auxiliary+S+Verb(inf)
Not any+ N+ auxiliary+ S+ verb(inf)
Eg: No money shall I lend you from now on
= Not any money shall I lend you from now on

2. Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,.....

Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever+ auxiliary+ S+ V
Never in mid-summer does it snow
Hardly ever does he speak in the public

3. Đảo ngữ với ONLY

Only oneonly later
only in this way
only in that way
only then + auxiliary+ S+ V
only after+ Nonly by V_ing/ N
only when+ clauseonly with+ N
only if+ clauseonly in adv of time/ place
Eg: Only one did i meet her
Only after all gest had gone home could we relax
Only when I understand her did I like her
Only by practising E every day can you speak it fluently

4. Đảo ngữ với các cụm từ có No

At no time
On no condition
On no account + auxiliary+ S+ N
Under/ in no circumstances
For no searsonIn no way
No longer
For no reason whall you play traunt
The money is not tobe paid under any circumstances
= Under no circumsstances is the money tobe paid
On no condition shall we accept their proposal
 

5. No sooner.......... than.....Hardly/ Bearly/ Scarely........ When/ before

No sooner had I arrived home than the telephone rang
Hardly had she put up hẻ umbrella before the rain becam down in torrents

6. Đảo ngữ với Not only....... but......also.....

Not only + auxiliary + S + V but.... also.........
.Not only is he good at E but he also draw very wel
lNot only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly

7. Đảo ngữ với SO

So+ adj/ adv + auxiliary + S+V+ that clause
So dark is it that I can't writeSo busy am I that I don't have time to look after myself
So difficult was the exam that few student pass it
So attractive is she that many boys run after her
 

8. So+ adjective+ be+ N+ clause

So intelligent is that she can answer all questions in the interview

9. Đảo ngữ với until/ till+ clause/ adv of time+ auxiliary+ S+ V

I won't come home till 10 o'clock
=Not until/ till o'clock that I will come home
= It is not until 10 o'clock that I will come
Ididn't know that I had lost my key till I got home
= Not until/ till I got home did I know that I had lost my key

10. Đảo ngữ với No where+ Au+ S+V

No where in the VN is the cenery as beautiful as that in my country
No where do I feel as comfortable as I do at home
No where can you buy the goods as good as those in my country

11. Đảo ngữ với câu điều kiện

a, Câu đk loại 1: If clause = should+S+V
Should she come late she wil miss the train
should he lend me some money I will buy that houseb,
Câu đk loại 2:If clause= Were S +to V/ Were+S
If I were you I would work harder
=Were I you........
If I knew her I would invite her to the party
= Were I to know her........
c, Câu đk loại 3 : If clause = Had+S+PII
If my parents hadn't encouraged me, I would have taken pass exam
= Had my parents not encouraged me...........
 
Mọi chi tiết xin liên hệ: 
 
 

 

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

 

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 Liên quan: biện pháp tu từ đảo ngữ ; đảo ngữ trong câu điều kiện ; đảo ngữ trong tiếng việt ; cấu trúc đảo ngữ với not until ; các dạng đảo ngữ trong tiếng anh ;


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn