truy Lượt Xem:1057

Câu đảo ngữ rất hay được sử dụng trong giao tiếp nhằm mục đích nhấn mạnh câu.

 
Dưới đây là một vài ví dụ về câu đảo ngữ: Có phải bạn vẫn còn thắc mắc chưa tại Hà Nội
 
Not only do I enjoy classical music, but I also enjoy Pop music.
 
(Tôi không chỉ thích nhạc cổ điển mà tôi còn thích nhạc Pop).
 
Seldom has the boss been so upset!
 
(Hiếm khi thủ trưởng thất vọng như vậy!
 
 
1. Câu đảo ngữ có chứa trạng từ phủ định:
 
Nhìn chung, câu đảo ngữ thường được dùng để nhấn mạnh tính đặc biệt của một sự kiện nào đó và thường được mở đầu bằng một phủ định từ.
 

 

Nhóm từ: never (không bao giờ), rarely (hiếm khi), seldom (hiếm khi).
 
Câu đảo ngữ chứa những trạng ngữ này thường được dùng với động từ ở dạng hoàn thành hay động từ khuyết thiếu và có chứa so sánh hơn.
 
Ví dụ:
 
Never have I been more insulted!
 
(Chưa bao giờ tôi bị lăng mạ hơn thế).
 
Seldom has he seen anything stranger.
 
(Hiếm khi anh ấy nhìn thấy một cái gì kì lạ hơn thế).
 
Nhóm từ: hardly (hầu như không), barely (chỉ vừa đủ, vừa vặn), no sooner (vừa mới), orscarcely (chỉ mới, vừa vặn).
 
Câu đảo ngữ chứa trạng ngữ này thường được dùng để diễn đạt một chuỗi các sự kiện xảy ra trong quá khứ.
 
Ví dụ:
 
Scarcely had I got out of bed when the doorbell rang.
 
(Hiếm khi chuông cửa reo mà tôi thức dậy).
 
No sooner had he finished dinner, when she walked in the door.
 
(Khi anh ấy vừa mới ăn tối xong thì chị ta bước vào cửa).
 
2. Nhóm từ kết hợp sau “Only” như: only after, only when, only then…
 
Only thường đi cùng từ chỉ thời gian.
 
Ví dụ:
 
Only then did I understand the problem.
 
(Chỉ sau lúc đó tôi mới hiểu ra được vấn đề).
 
3. Nhóm từ: So, Such
 
Câu đảo ngữ có chứa “So” mang cấu trúc như sau:
 
So + tính từ + to be + Danh từ …
 
Ví dụ:
 
So strange was the situation that I couldn't sleep.
 
(Tình huống này kì lạ khiến tôi không thể ngủ được).
 
So difficult is the test that students need three months to prepare.
 
(Bài kiểm tra khó tới mức mà các sinh viên cần 3 tháng chuẩn bị).
 

 

Câu đảo ngữ có chứa “Such” mang cấu trúc như sau:
 
“Such + to be + Danh từ +…”
 
Ví dụ:
 
Such is the moment that all greats traverse.
 
(Thật là thời khắc trở ngại lớn lao).
 
Such is the stuff of dreams.
 
(Thật là một giấc mơ vô nghĩa).
 
4. Dạng câu điều kiện có chứa đảo ngữ:
 
Câu điều kiện có chứa đảo ngữ mang sắc thái trang trọng hơn. Trong trường hợp này, đảo ngữ thay thế cho mệnh đề chứa “if”.
 
Ví dụ:
 
Had he understood the problem, he wouldn't have committed those mistakes.
 
(Nếu anh ta hiểu ra được vấn đề, anh ta đã không phạm phải sai lầm đó).
 
Should he decide to come, please phone me immediately.
 
(Nếu anh ta quyết định đến, hãy gọi điện ngay cho tôi).
 
5. Đảo ngữ với ONLY, MANY, MUCH, NO, NOT UNTIL.
 
    Những từ only, many, much, no, not until và phần còn lại của câu cũng được đảo lên đầu câu. 
 
    Nhìn những ví dụ sau:
    Ví dụ 1:
        I paid no attention to the lesson.
 
        → No attention to the lesson did I pay.
 
    Ví dụ 2:
        I had finished many reports before I went to bed.
 
        → Many reports had I finished before I went to bed.
 
Để hiểu thêm về đảo ngữ. Chúng ta cùng làm thêm các bài tập sau:
 
1. If a thief were to come into my room, I would run.
 
    → Were a............................................................................
 
2. If I were having a holiday now, I would be happy.
 
    → Were...............................................................................
 
3. If she had been there, I would have been happy.
 
    → Had she...........................................................................
 
4. If he studies hard, he will pass the exam.
 
    → Should.............................................................................
 
5. It was such a boring film that I fell asleep.
 
    → Such................................................................................
 

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

6. He is so intelligent that I fall in love with him.
 
    → So...................................................................................
 
7. We are here.
 
    → Here................................................................................
 
8. The dog is beautiful.
 
    → Beautiful..........................................................................
 
9. He seldom talks to him.
 
    → Seldom............................................................................
 
10. He does little for his family.
 
      → Little................................................................................
 
11. He gave little smile.
 
      → Little................................................................................
 
12. I had hardly done my exercise, I watched TV.
 
      → Hardly.............................................................................
 
13. She can play not only the guitar but also the violin. 
 
      → Not only..........................................................................
 
14. We had only just gone home when he called.
 
    → Scarcely..........................................................................
 
15. As soon as I had finished doing the housework, someone called me.
 
      →No sooner........................................................................

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags: biện pháp tu từ đảo ngữ ; đảo ngữ trong câu điều kiện ; đảo ngữ là gì ; cấu trúc đảo ngữ not until ; đảo ngữ với such ; đảo ngữ trong tiếng việt ; bài tập đảo ngữ trong tiếng anh ; các dạng đảo ngữ trong tiếng anh ;
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn