GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Cấu trúc tương đương và ví dụ

 
1. S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive
2. Why don’t you do sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive
3. S + get + sb + to do sth = S + have + sb + do sth
-> She gets him to spend more time with her.
She have him spend more time with her.
4. S + aks + sb + to do sth = S + have + sb + do sth
-> Police asked him to identify the other man in the next room.
Police have him identify the other man in the next room.
5. S + request + sb + to do sth= S + have + sb + do sth
-> The teacher request students to learn by heart this poem.
The teacher have students laern by heart this poem.
6. S + want + sb + to do sth = S + have + sb + do sth
-> I want her to lend me
I have her lend me.
7. S + V + no + N = S + be + N-less
-> She always speaks no care.
She is always careless about her words.
8. S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + to + V
-> Study is necessary that you will get a good life in the future.
Study is necessary to get a good life in the future.
9. Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive
10. In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive
 

các cấu trúc tương đương liên quan 

 
S + be + adj + N = S + V + adv
S + V + adv = S + V + with + N
S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth
S + be + adj = What + a + adj + N!
S + V + adv = How + adj + S + be
S + V + dv = How + adv + S + V!
S + be + ing-adj = S + be +ed-adj
S + V = S + be + ed-adj
S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V
S + be + too + adj + to + V = S + be + so + a
S + V + N = S + be + adj
S + be + adj = S + V + O
S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N
S + often + V = S + be used to +Ving /N
This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to +
S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)
S + like ... better than ... = S + would ... than ...
S + prefer = S + would rather + V
S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V
It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth
S + be + PII + to + V = S + be + supposed to d
 

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

 

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 Liên quan: Chua co du lieu


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn