truy Lượt Xem:360

MỘT SỐ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU

Hướng dẫn các bạn học viên các Trường Hợp Viết Lại Câu trong tiếng anh, và cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh thông dụng đảo từ chủ động chuyển sang bị động đảo từ trực tiếp chuyển sang dán tiếp một số đặc tính của đảo ngữ.
Ngoài ra các bạn học viên muốn hiểu rõ hon cấu trúc viết lại câu thì hãy tham khảo các khóa học của NEWLIGHT đặc biệt với khóa học tiếng anh giao tiếp cơ bản tại trung tâm sẽ mang tới cho bạn những trải nghiệm thú vị cùng khóa học.

Một số cấu trúc viết lại câu 

 
1. to look at(v)= to have a look at (n): (nhìn vào)
2. to think about = to give thought to : nghĩ về
3. to be determimed to= to have a determination to : dự định
4. to know (about) = to have knowledge of: biết
5. to tend to = to have a tendency to : có khuynh hướng:
6. to intend to +inf = to have intention of + V_ing : dự định
7. to desire to = have a desire to : Ao ước
8. to wish = to have a wish / to express a wish : ao ước
9. to visit Sb = to pay a visit to Sb / to pay Sb a visit : thăm viếng
10. to discuss Sth = to have a dicussion about : thảo luận
11. to decide to = to make a decision to : quyết định
12. to talk to = to have a talk with : nói chuyện
 

 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

13. to explain Sth = to give an explanation for : giải thích
14. to call Sb = to give Sb a call : gọi điện cho...
15. to be interested in = to have interst in : thích
16. to drink = to have a drink : uống
17. to photograph = to have a photograph of : chụp hình
18. to cry = to give a cry : khóc kêu
19. to laugh at = to give a laugh at : cười nhạo
20. to welcome Sb = to give Sb a welcome : chào đón
21. to kiss Sb = to give Sb a kiss : hôn
22. to ring Sb = to give Sb a ring : gọi điện
23. to warn = to give warning : báo động, cảnh báo
24. to try to (+inf) = to make an effort to/ to make an attempt to : cố gắng
25. to meet Sb = to have a meeting with Sb : gặp ai
 

Công thức và ví dụ minh họa 

 
1.It takes sb khoảng thời gian to do sth= sb spend khoảng thời gian doing sth
VD: it took her 3 hours to get to the city centre.= she spent 3 hours getting to the city
centre.
2. Understand = tobe aware of
VD: do you understand the grammar structure?= are you aware of the grammar
structure?
3. Like = tobe interested in = enjoy = keen on
VD: she likes politics = she is interested in politics
4.Because + clause = because of + N
VD: he can’t move because his leg was broken= he can’t move because of his broken leg
Một số dạng bài cơ bản
5. Although + clause = despite + N = in spite of + N
VD: although she is old, she can compute very fast= Despite / In spite of her old age, she
can compute very fast
6.Succeed in doing sth = manage to do sth
VD: we succeeded in digging the Panama cannel= we managed to dig the Panama
cannel
Các mẫu câu thường gặp
7. Cấu trúc : …..too + adj (for sb) to do sth : quá để làm gì
VD: my father is too old to driveso + adj + that Clause = it is such a/ an N that: quá đến
nỗi mà
VD: she is so beautiful that everybody loves her.= it is such a beautiful girl that
everybody loves her.Adj/ Adv + enough (for sb) to do sth: đủ để làm gì
“nội dung được trích dẫn từ 123doc.org - cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu Việt Nam”
VD: This car is enough safe for him to drive
VD: The policeman ran quickly enough to catch the robberMột số dạng bài cơ bản
8.Cấu trúc : prefer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn ai làm gì
VD: I’prefer you (not) to smoke here I’d rather you (not) smoked here
9.Prefer doing sth to doing sth : thích làm gì hơn làm gì
Would rather do sth than do sth
VD: She prefers staying at home to going out
She’d rather stay at home than go out
10. Can = tobe able to = tobe possible
11. Harly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay sau khi ..thi…
No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast
VD: As soon as I left the house, he appeared
Harly had I left the house when he appeared
No sooner had I left the house than he appeared
12.Not………..any more : không còn nữa
No longer + dạng đảo ngữ S no more V
VD: I don’t live in the courtryside anymore
No longer do I live in the coutrysideI no more live in the coutryside
13. At no time + dạng đảo ngữ : không khi nào, chẳng khi nào
VD: I don’t think she loves me
At no time do I think she loves me
14. Tobe not worth = there is no point in doing sth : không đáng làm gì
Các dạng thường gặp
15. Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth : không đáng, vô ích
làm gì
 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

VD:It’s not worth making him get up early
There is no point in making him getting early
16. It seems that = it appears that = it is likely that =it look as if/ as though: dường
như rằng
VD: It seems that he will come late= it appears that / it is likely he will come late
= he is likely to come late.
it look as if he will come late
Các dạng câu thường gặp
17. Although + clause = Despite + Nound/gerund
18. S + V + N = S + be + adj
“nội dung được trích dẫn từ 123doc.org - cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu Việt Nam”
19. S + be + adj = S + V + O
20. S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N
21. S + often + V = S + be used to +Ving /N
-> Nana often cried when she meets with difficulties.Nana is used to crying when she
meets with difficulties
22. This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/N
-> This is the first time I have seen so many people crying at the end of the movie.I was
not used to seeing so many people crying at the end of the movie.
23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)
24. S + like sth/doing sth better than sth/doing sth = S + would rather + V + than +
V = S + prefer sth/doing sth to sth/doing sth...
-> I prefer going shoping to playing volleyball.I would rather go shoping than play
volleyball.
26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V
27. It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth
28. S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth
29. Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + be + PII
30. Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + do sth
31. S + like sth = S + be + fond of + sth
-> I like do collecting stamps.I'm fond of collecting stamps.
32. I + let + O + do sth = S + allow + S.O + to do Sth
-> My boss let him be on leave for wedding.My boss allow him to be on leave for
wedding.
33. S + once + past verb = S + would to + do sth.
34. S + present verb (negative) any more = S + would to + do sth.
35. S + V + because + S + V = S + V + to + infinitive
-> She studies hard because she wants to pass the final examination.She studies hard to
pass the final examination.
“nội dung được trích dẫn từ 123doc.org - cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu Việt Nam”
36. S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + to + infinitive
 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

38. To infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + to + V
39. S + V + and + S + V = S + V + both ... and
40. S + V + not only ... + but also = S + V + both ... and
41. S + V + both ... and ... = S + V + not only ... but also...
-> He translated fast and correctly.He translated not only fast but also correctly.
44. S1+simple present+and+S2+simple futher =If+S1 + simple present + S2 +
simple futher.
45. S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause
46. Various facts given = Mệnh đề if thể hiện điều trái ngược thực tế.
47. S1 + V1 + if + S2 + V2(phủ định)= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)
48. S + V + O = S + be + noun + when + adj clause.
49. S + V + O = S + be + noun + where + adj clause.
50. S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause.
51. S + V + O = S + be + noun + which + adj clause.
52. S + V + O = S + be + noun + that + adj clause.
56. S + V + if + S + V (phu dinh) = S + V + unless + S + V (khang dinh)
57. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth
58. Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive
59. In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive
(quan điểm của tôi)
60. S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive
61. Why don’t you do sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive
62. S + get + sb + to do sth = S + have + sb + do sth
63. S + aks + sb + to do sth = S + have + sb + do sth
64. S + request + sb + to do sth= S + have + sb + do sth
65. S + want + sb + to do sth = S + have + sb + do sth
66. S + V + no + N = S + be + N-less
67. S + V + O = S + be + N + V + er/or
68. S + be + adj + that clause = S + be + adj + to + V

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn