Âm câm trong tiếng anh

Âm câm trong tiếng anh

Âm B câm: Âm B là một âm câm khi nó đứng cuối từ và đứng trước nó là âm M. Ví dụ: climb [klaim], crumb [krʌm], dumb [dʌm], comb [koum]; Một số từ bắt đầu bằng âm H câm sẽ được dùng với mạo từ “an”. Ví dụ: hour ['auə], honest ['ɔnist], honor ['ɔnə], heir [eə]