truy Lượt Xem:17167

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

ADVERBIAL CLAUSES OF TIME

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường bắt đầu bằng các trạng từ chỉ thời gian như: when, while, after, before, since, until, as soon as, …

- Sự phối hợp giữa động từ trong mệnh đề chính và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian:
 
Main clause
 
(Mệnh đề chính)
 
Adverbial clause of time
 
(Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian)
 

1. TLĐ + until / when / as soon as + HTĐ

Ex: I will wait here until she comes back.

2. TLĐ + after + HTHT

Ex: He will go home after he has finished his work.

3. While / when / as + QKTD, QKĐ

Ex: While I was going to school, I met my friend.

4. QKĐ + while / when / as + QKTD

Ex: It started to rain while the boys were playing football.

5. QKTD + while + QKTD

Ex: Last night, I was doing my homework while my sister was playing games.

6. HTHT + since + QKĐ

Ex:  I have worked here since I graduated.
 
7. TLHT + by / by the time + HTĐ
 
Ex: He will have left by the time you arrive.

8. QKHT + by the time / before + QKĐ

Ex: He had left by the time I came

9. After + QKHT, QKĐ

Ex: After I had finished my homework, I went to bed.
 
Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
Unrated
 
Các mệnh đề đi sau Until, After, Before, When là những mệnh đề phụ. Chúng phải được đi kèm với mệnh đề chính thì câu mới rõ cấu trúc cú pháp.
- Có thể đảo trật tự của từng mệnh đề trong câu với điều kiện là nếu mệnh đề when, after, before, until đi trước thì phải có dấu phẩy trước mệnh đề chính.
VD : I'll stop explaining to you about this until you can master
= Until you can master, i'll stop explaining this to you.
( Tôi sẽ thôi... khi bạn nắm được vấn đề )
- Các mệnh đề này, không phải là không được chia với thì tương lai nhưng rất hiếm.
- Các liên từ trên ( trừ Until ) mình để đầu hàng để bạn dễ thấy hơn
 
----------------------------
 
Until : Cho đến khi
 
1.Simple past + until + simple past : Khi hành động của mệnh đề chính đi trước kéo dài cho đến hành động của mệnh đề đi sau
 
- I waited here until it was dark ( Tôi đã ở lại đây đến khi trời tối )
 
2. Simple past + past perfect : Nhấn mạnh hành động ở mệnh đề Until với nghĩa là đã hoàn thành trước hành động kia
 
- He read the book until no-one had been there ( Anh ta đọc sách tới khi chẳng còn ai ở đó nữa cả )
Có nghĩa là khi mọi người trong thư viện đã về từ lâu rồi thì anh ta vẫn say mê đọc sách.
 
3. Simple future + Until + Present simple/ Present perfect : Dùng với nghĩa là sẽ làm gì cho đền khi hoàn thành việc gì đó
 
- I won't go to bed until i have finished my homework. ( Tôi sẽ đi ngủ khi làm xong bài tập )
= I will go to bed until i finish my homework.
- We'll stayed here until the rain stops.
 
-------------------------------------------------
After : Sau khi
1. After + past perfect, + simple past = Past perfect + before + past perfect : Sau khi đã kết thúc việc gì mới làm việc gì ( QK )
 
- After i had finished the test, i went home ( Khi kiểm tra xong tôi mới về nhà )
= I had finished the test before i went home
 
 
2.After + simple past, + simple present : Sự việc trong quá khứ và kết quả hiện tại
 
- After everything happened, we are still good friends ( Sau những chuyện xảy ra, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt )
 
3. After simple past, + simple past : Sự việc trong quá khứ và kết quả trong quá khứ
 
- After everything happened, we quarelled over dishonesty.
( Sau mọi chuyện [ không tốt ], chúng tôi đã cãi vã nhau về tính không trung thực )
 
4, After + simple present / present perfect, + simple future : Sau khi làm việc gì sẽ làm tiếp việc khác ( HT / TL )
 
- After i come to the station, i'll call you ( Sau khi đến ga anh sẽ gọi cho em
 
-----------------------------------------------
Before : Trước khi .
 
Cách chia thì của nó thì ngược lại với after.
 
1. Before + simple past, + past perfect : Tương tự như phần 1 của mục II.
 
2.Before + simple present, + simple future / simple present : Trước khi làm gì thì sẽ làm một cái gì đó
 
- Before i leave, i'll give you a gift ( Trước khi đi, anh sẽ tặng em một món quà )
- Before i leave, i want to make sure that no-one can know about this
( Trước khi đi tôi muốn biết chắc chắn rằng không có ai biết được chuyện này )
 
----------------------------------------------------
When : Khi
 
1. When + present simple, + simple future / simple present : Khi làm thế nào thì (sẽ )... ( ở HT / TL )
When you see it yourself, you'll surely believe it.
( Khi em thấy tận mắt, em sẽ tin nó thôi )
 
2. When + simple past, + past perfect : Diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất trước hành động ở mệnh đề when.
When i just got out of the classroom, i knew that i had made some mistakes.
( Khi mới bước ra khỏi phòng, tôi nhận ra là mình đã mắc một số lỗi )
 
3. When + simple past, + simple past : Diễn tả hai hành động xảy ra gần nhau, hoặc là một hành động vừa dứt thì hành động khác xảy ra.
- When the rock concert given by Erick Clapton ended, we went home
( Khi buổi nhạc rock của Ẻick Clapton kết thúc, chúng tôi ra về )
 
4. When + past continuous ( clear point of time - thời gian cụ thể ), + simple past : Khi một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xảy đến
When we were playing football at 5.30p.m yesterday, there was a terrible explosion
( Vào lúc 5h30 chiều qua, khi đang chơi bóng thì bọn tôi chợi nghe thấy một tiếng nổ lớn )
 
 
5. When + simple past, + past continuous : Tương tự như phần 4, nhưng nghĩ chỉ khác một chút
When we came, he was taking a bath
( Khi bọn tôi đến thì cậu ta đang tắm )
 
6. When + past perfect, + simple past : Hành động ở mệnh đề when xảy ra trước ( kết quả ở QK )
When the opportunity had passed, i only knew that there was nothing could be done
( Khi cơ hội không còn tôi mới biết mình đã chẳng còn làm gì được nữa rồi )
 
7. When simple past, + simple present : Tương tự như mục 6 nhưng hành động sau ở hiện tại
When the opportunity passed, i know there's nothing can be done.
( Khi cơ hội tuột mất, tôi biết là chẳng còn làm gì được nữa )
 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Time clause!
1.WHEN + S + V1, S + WILL +V2
Ex:When I seeyou tomorrow,I will give it to you
Trong trường hợp này,cho ta thấy thêm một chú ý,mệnh đề "when" KHÔNG chia ở future
2.WHEN + S + V1, S + WILL BE + V-ING
Ex:When you readthis letter,I will be visitingFrance.
3.WHEN + S + V1, S + WILL + HAVE + P.P(past participle)
Ex:When you readthis letter,i will have been in France for 5 year.
4.WHEN + S + V2, S + was/were +V-ING
Ex:When I came,they were sleeping.
5.WHEN + S + V2,S + V2
Ex:When I wound the alarm clock,it wentwrong.
6.WHILE + S + WAS/WERE + V-ING,S + WAS/WERE + V-ING
Ex:While I was reading books,my mother was cooking
Đây là trường hợp thì tiếp diễn được chia ở mệnh đề thời gian.
7.BEFORE + S + V2, S + HAD + P.P
Ex:Before I wentto the cinema.I had doneall my homework.
8.AFTER + S + HAD + P.P, S + V2
Ex:After I had donemy homework,I wentto the cinema.
9.S + HAD + HARDLY/NO SOONER + P.P WHEN/THAN + S +V2
Ex:She had hardly/no sooner gonehome when/than it rained
Chú ý:hardly...when ; no sooner....than
10.S + HAVE + P.P + SINCE + S + V2
Ex:Her knowledge has increasedsince she startedcollecting stamps.
Embedded sentences
Ex:I don't know where they are now.
 
để biết thêm nhiều mệnh đề trạng từ chỉ thời gian trong tiếng anh mời các bạn đến trung tâm anh ngữ newlight với các khóa học tiếng anh giao tiếp cơ bản và lớp luyện thi toeic 
 
Mọi chi tiết xin liên hệ: 
 
Website: http://anhngunewlight.edu.vn/

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags:
Bình luận

Bình luận

Vuong Văn vượng
2018-09-10 13:09:32

kiểm tra này là báo Kiểm toán nội bộ cáo thường niên với cáo của kiểm toán viên, mẹo tiết kiệm thuế cuối năm nó được kiểm toán. chứng thực sự công bằng Lợi ích của kiểm toán Tương tự, người cho vay của việc trình bày báo Vai trò của kiểm toán thường yêu cầu kiểm toán cáo tài chính và các Điểm giống nhau và khác nhau giữa kiểm toán và kế toán các báo cáo tài chính tiết lộ liên quan. Sự khác biệt giữa kế toán chi phí và kế toán tài chính của bất kỳ pháp nhân

Vuong Văn vượng
2018-10-25 17:13:16

Một công ty cần thêm dịch vụ hoàn thuế tại hứng yên tiền để mở rộng kinh doanh dọn dẹp sổ sách kế toán tại long biên của mình; kế toán sẽ dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm xem xét các khoản hoàn thuế giá trị gia tăng

Vuong Văn vượng
2018-11-01 11:49:11

hiệm vụ của bạn, tìm hiểu về nhật bản nếu bạn chọn chấp nhận nó, tiền tố âm trong tiếng nhật ông Hunt, điều cấm trong tiếng nhật là để nắm vững ý nghĩa trình trạng cư trú ở nhật

long co tu
2019-03-12 17:24:15

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn