truy Lượt Xem:3432

Những câu nói hay dịch sang tiếng anh

 
Một số câu nói hay của nhân loại được chuyển thể thành câu sang tiếng anh sẽ giúp bạn rất nhiều, dưới đây là một trong số các câu nói bất hủ của các thiên tài của nhân loại được dịch sang tiếng anh.
 

Những câu nói hay của Bilgate

 
trong chúng ta ai cũng biết là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, tác giả và chủ tịch tập đoàn Microsoft, hãng phần mềm khổng lồ
 
Rule 1: 
Success is lousy teacher
It seduces smart people
into thinking they can't 
Thành công là một người thầy tồi tệ
Nó quyến rũ những người thông minh vào ý nghĩ rằng họ không thể thất bại
 
Rule 2:
To anyone with kids of any age, here's some advice. Bill Gates recently gave a speech at a High School about 11 things they did not and will not learn in school. He talks about how feel-good, politically correct teachings created a generation of kids with no concept of reality and how this concept set them up for failure in the real world.
Để bất cứ ai với trẻ em ở bất kỳ độ tuổi nào, đây là một số lời khuyên. Bill Gates mới đây đã đưa ra một bài phát biểu tại một trường trung học khoảng 11 họ đã không và sẽ không học ở trường. Ông nói về cảm thấy tốt, giáo lý chính trị đúng đắn tạo ra một thế hệ trẻ em không có khái niệm về thực tại và làm thế nào khái niệm này để họ ra đi cho thất bại trong thế giới thực
 
 
Rule 3: 
Life is not fair -- get used to it!
Cuộc sống là không công bằng - đã quen với nó!
 
Rule 4: 
The world won't care about your self-esteem. The world will expect you to accomplish something BEFORE you feel good about yourself.
Thế giới sẽ không quan tâm đến lòng tự trọng của bạn. Thế giới sẽ mong đợi bạn để thực hiện một cái gì đó TRƯỚC KHI bạn cảm thấy tốt về bản thân.
 
Rule 5: 
You will NOT make $60,000 a year right out of high school. You won't be a vice-president with a car phone until you earn both.
Bạn sẽ không làm cho $ 60.000 một năm của trường trung học. Bạn sẽ không phải là một phó tổng thống với một điện thoại xe hơi cho đến khi bạn kiếm được cả hai.
 
Rule 6:
If you think your teacher is tough, wait till you get a boss.
Nếu bạn nghĩ rằng giáo viên của bạn là khó khăn, chờ đợi cho đến khi bạn nhận được một ông chủ.
 
Rule 7: 
Flipping burgers is not beneath your dignity. Your Grandparents had a different word for burger flipping -- they called it opportunity.
Flipping bánh mì kẹp thịt không phải là bên dưới phẩm giá của bạn. Ông bà của bạn có một từ khác nhau cho hamburger đảo mà họ gọi là nó cơ hội.
 
Rule 8:
If you mess up, it's not your parents' fault, so don't whine about your mistakes, learn from them.
Nếu bạn làm rối lên, nó không phải là lỗi của cha mẹ, do đó, không rên rỉ về những sai lầm của bạn, học hỏi từ họ.
 
Rule 9: 
Before you were born, your parents weren't as boring as they are now. They got that way froíhm paying your bills, cleaning your clothes and listening to you talk about how cool you thought you are. So before you save the rain forest from the parasites of your parent's generation, try delousing the closet in your own room.
Trước khi bạn được sinh ra, cha mẹ của bạn không nhàm chán như hiện nay. Họ đã nhận rằng cách thanh toán hóa đơn của bạn, làm sạch quần áo của bạn và lắng nghe bạn nói về làm thế nào bạn nghĩ rằng bạn đang có. Vì vậy, trước khi bạn lưu các rừng mưa từ ký sinh trùng của thế hệ cha mẹ của bạn, hãy thử delousing tủ quần áo trong phòng riêng của bạn.
 
Rule 10: 
Your school may have done away with winners and losers, but life HAS NOT. In some schools they have abolished failing grades and they'll give you as MANY TIMES as you want to get the right answer. This doesn't bear the slightest resemblance to ANYTHING in real life.
trường học của bạn có thể đã thực hiện với người chiến thắng và kẻ thua, nhưng cuộc sống ĐÃ KHÔNG. Trong một số trường học, họ đã xóa bỏ các điểm không và họ sẽ cung cấp cho bạn lần nhiều như bạn muốn nhận được câu trả lời đúng. Điều này không chịu sự tương đồng nhỏ để bất cứ điều gì trong cuộc sống thực.
 
Rule 11: 
Life is not divided into semesters. You don't get summers off and very few employers are interested in helping you FIND YOURSELF. Do that on your own time.
Cuộc sống là không chia thành các học kỳ. Bạn không nhận được mùa hè và người sử dụng lao động rất ít quan tâm trong việc giúp bạn tìm thấy chính mình. Làm điều đó vào thời gian riêng của bạn.
 
Rule 12: 
Television is NOT real life. In real life people actually have to leave the coffee shop and go to jobs.
Truyền hình là không thực tế cuộc sống. Trong thực tế đời sống người dân thực sự phải rời khỏi quán cà phê và đi đến công ăn việc làm.
 
Rule 13: 
Be nice to nerds. Chances are you'll end up working for one.
tốt đẹp để nerds. Rất có thể là bạn sẽ kết thúc làm việc cho một.
 
Rule 14:
Life is not fair - please just deal with it
Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó
 
Rule 15:
Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông đợi bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn cảm thấy hài lòng về bản thân
No one cares where your self-esteem . People just expect you to accomplish something before you feel good about yourself
 
Rule16:
khi bạn có tiền ở trong tay, chỉ có bạn quên mất mình là ai. Nhưng, đến khi bạn ko có 1 đồng nào trong tay thì cả thế giới sẽ quên mất bạn là ai. Đó là cuộc sống
When you have money in hand, only you forget who are you
But
when you do not have any money in your hand the whole word forget who you are
It's life...!

Những câu nói hay của Steve Jobs

bạn có phải là tín đồ của Apple? nếu đúng là tín đồ của Apple thì hẳn bạn phải biết đến Steve Jobs là doanh nhân và nhà sáng chế người Mỹ. Ông là đồng sáng lập viên, chủ tịch, và cựu tổng giám đốc điều hành của hãng Apple và dưới đây là những câu nói ý nghĩa của ông được dịch sang tiếng việt và tiếng anh
 
 
Rule 1:
Sáng tạo chỉ là kết nối mọi thứ với nhau. Khi bạn hỏi những người sáng tạo làm thế nào để làm nên một sản phẩm, họ sẽ cảm thấy ngượng ngùng một chút vì thực ra họ không làm gì cả. Những gì họ làm dần sáng tỏ theo thời gian và đến như một điều tự nhiên
Creativity is just connecting things together . When you ask creative people how to make a product , they will feel a little embarrassed because actually they do nothing . What they do gradually come to light over time and as a natural thing
 
Rule2:
Luôn nhớ rằng mình sẽ phải chết là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh sa vào suy nghĩ mình có cái gì để mất. Khi bạn chẳng còn gì, không có lý do nào để bạn không đi theo chính trái tim mình
Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the thoughts you have something to lose . When you have nothing , there is no reason for you not to follow her heart
 
Rule3:
Hãy là thước đo về chất lượng. Một số người không quen sống trong môi trường mà sự hoàn hảo được kỳ vọng
Take a measure of quality. Some people are not used to living in an environment where excellence is expected
 
Rule4:
Bạn không thể kết nối mọi thứ để nhìn về phía trước, bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại. Vì vậy, bạn phải tin tưởng rằng những gì ở hiện tại bằng cách nào đó sẽ kết nối trong tương lai. Bạn phải tin tưởng vào một điều gì đó - linh tính, số phận, cuộc đời, sự nghiệp hay bất cứ điều gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ làm tôi thất vọng và nó đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời của tôi
Take a measure of quality. Some people are not used to living in an environment where excellence is expected
 
Rule5:
Công việc chiếm một phần lớn cuộc sống mỗi người và cách duy nhất để hài lòng là làm những gì mà mình nghĩ là to lớn. Và cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời đó là yêu những gì mình làm. Nếu bạn không tìm thấy lý tưởng này, hãy tiếp tục tìm kiếm, đừng nản lòng. Trái tim sẽ chỉ lối cho bạn và mọi chuyện sẽ tốt dần theo thời gian. Vì thế hãy quyết tâm đến cùng. Đừng bỏ cuộc
Work occupies a large part of peoples' everyday life and the only way to feel comfortable doing what I think is great . And the only way to do great work is to love what he then did. If you did not find this ideal , please continue searching , do not be discouraged . Hearts would only way for you and everything will be fine over time . So let's resolve to end. Do not give up
 
Rule6:
Là người giàu nhất trong nghĩa trang không quan trọng với tôi... Khi đi ngủ và nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó tuyệt vời... đây mới là điều tôi quan trọng
The richest man in the cemetery does not matter to me ... When you go to bed and think I 've done something wonderful ... this is the thing I valued
 
Rule7:
Tôi thấy tự hào về những điều chúng tôi chưa làm cũng như đã làm. Sáng tạo có nghĩa là nói 'không' với hàng nghìn thứ
I feel proud of what we have not done as well as it did . Creativity means saying ' no' to stuff thousands
 
Rule8:
Tôi nghĩ rằng nếu bạn làm được điều gì đó tuyệt vời, đừng sống với cảm xúc đó quá lâu. Hãy tiếp tục nghĩ đến những việc cần làm tiếp theo
I think if you do something great , do not live with that feeling for too long . Please continue to think about what to do next
 
Rule9:
Phải rời khỏi Apple là điều tốt nhất từng đến với tôi. Gánh nặng thành công được thay thế bằng cảm giác nhẹ nhõm của người mới bắt đầu. Tôi được tự do bước vào quãng thời gian sáng tạo nhất trong cuộc đời mình
Leaving Apple was the best thing ever happened to me . Burden successful was replaced by the feeling of relief of beginners . It freed me to enter the most creative period of my life
 
Rule10:
Chất lượng quan trọng hơn số lượng. Một lần home-run còn hơn hai lần double". (Home-run và double là thuật ngữ trong môn bóng chày
Quality is more important than quantity. Once home -run double than twice . " ( Home -run and double that in baseball terms
 
 

Những câu nói hay của Khổng Tử

Khổng Tử là một nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục, nhà chính trị nổi tiếng người Trung Hoa, các bài giảng và triết lý của ông có ảnh hưởng sâu rộng đối với đời sống và tư tưởng của các dân tộc Đông Á dưới đây là một số câu nói của ông đã in đậm trong tâm trí người đọc
 
 
Rule1:
Người không có chữ tín sẽ chẳng làm nên việc gì.
Who do not have the confidence will not make anything.
 
Rule2
Sự nghiệp chớ nên cầu mong không có chông gai, trắc trở vì không có chúng thì ý chí sẽ không kiên định.
The industry should not pray without thorns, obstacles because without them it would not steadfast willpower.

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Rule3:
Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi.
There is no doubt knowledge, there are no concerns goodness, there is no fear courage.
 
Rule4:
Đừng mong người khác thuận theo ý mình vì nếu được người khác thuận ý sẽ tất sinh tự kiêu.
Do not expect others to agree discretion because if other people would all agree the pride born.
 
Rule5:
Làm việc đừng mong dễ thành công. Vì nếu dễ thành công thì bản thân thường kiêu ngạo.
Work should not expect easy success. Because if they themselves enjoy success often arrogant.
 
Rule6:
Không nhìn điều sai trái, không nghe điều xằng bậy, không nói điều sai, không làm điều càn quấy.
Do not look wrong, do not listen to what nonsense, do not say the wrong thing, do not unruly.
 
Rule7:
Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác. Đối với quê hương, gia đình nên tránh gây thù, chuốc oán.
What I do not like, do not do to others. For homeland, families should avoid enemies, stir up trouble.
 
Rule8:
Người không có nhận thức sâu xa sẽ có ngày sẽ gặp phiền muộn, âu lo.
He does not have a deep awareness will have the day will encounter depression, anxiety
 
Rule9:
Biết có lỗi mà không sửa thì đó chính là lỗi.
Knowing that does not correct the error, it is a bug.
 
Rule10:
Mọi thứ đều từ hư vô mà ra.
Everything from nothingness that out.
 
Rule11:
Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng.
Use, do not doubt, do not use the facilities.
 
Rule12:
Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng vì rượu đã làm cho nhiều người gục ngã.
Sitting table do not pretend heroes because alcohol makes people fall.
 

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 

Tags:
Bình luận

Bình luận

Vuong Văn vượng
2018-09-24 16:54:05

thấy kết quả triển sơ đồ tài khoản 151 Nợ tài khoản 213 khai thoả mãn được dịch vụ kiểm tra sổ sách kế toán kết chuyển vào bên định nghĩa và tiêu tài sản doanh nghiệp là gì khai phải được chuẩn ghi nhận TSCĐ Cài đặt máy in trong Windows trong giai đoạn triển vô hình quy định hàm thống kê trong excel 2016 giá TSCĐ vô hình

Vuong Văn vượng
2019-01-16 11:05:59

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn